Naše služby

PONUKA SLUŽIEB

Prioritou našej spoločnosti je získať si dôveru klienta zabezpečením kvalitných poistných podmienok, pretože naša činnosť je dlhodobá. Uzatvorením poistnej zmluvy naša úloha vôbec nekončí. Vykonávame mnoho ďalších súvisiacich činností.
odborné poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo týkajúce sa otázok poistenia a riadenia rizík klienta.

správa zmlúv

Vykonávame správu už uzatvorených poistných zmlúv klientov podľa ich požiadaviek, vrátane činností smerujúcich k zmene, obnove alebo vypovedaniu jeho existujúcich poistných zmlúv.

sprostredkovanie poistenia

Sprostredkúvame poistenie pre tuzemské aj zahraničné poisťovne, ktoré majú licenciu na Slovensku.

objektívne informácie

Poskytujeme klientom nezaujaté a objektívne informácie o ponúkaných produktoch a službách poisťovní.

škodové udalosti

Napomáhame pri riešení škodových udalostí klienta podľa jeho požiadaviek.

aktualizácia poistenia

Informujeme klienta o nutnosti aktualizovať rozsah a podmienky jeho poistnej ochrany a navrhujeme opatrenia na jej optimalizáciu.

Naša spoločnosť je oprávnená sprostredkovávať poistenie pre tuzemské aj zahraničné poisťovne, ktoré majú licenciu poisťovať na území Slovenskej republiky. S poisťovňami už máme vybudovaný vysoký štandard vzťahov, čo je prínosom najmä v podstatnom urýchlení likvidácie, ako i vytvorení možnosti získať výhodné podmienky poistenia pre jednotlivých klientov.
Úlohou našej spoločnosti je zmapovať komplexne činnosť budúcich klientov a nájsť optimálny variant poistenia nielen z finančného hľadiska, ale i z hľadiska výberu optimálnych poistných rizík. Máme záujem predovšetkým o zabezpečenie dobrého poistného krytia pre prípad poistnej udalosti. Poistenie je dobré vtedy, keď sa stane poistná udalosť a je dobre zlikvidovaná. Našou úlohou je aktívne pôsobiť aj pri likvidácii poistných udalostí. Po podrobnom zmapovaní situácie vypracujeme klientovi poistný program. V rámci neho vytypujeme určité riziká, ktoré doporučujeme poistiť neštandardným spôsobom. Naša činnosť je pre klienta bezplatná a nezvyšuje hodnotu poistného.
Z toho vyplýva naša nestrannosť. Máme dojednaný porovnateľný systém provízií s jednotlivými poisťovňami. Vždy sa snažíme sprostredkovať klientovi poistenie v tej poisťovni, v ktorej je to pre klienta najvýhodnejšie. Výhoda spolupráce s našou spoločnosťou je v tom, že sme nezávislí a z toho dôvodu pre klienta objektívni.