Poistné produkty

POISTNÉ PRODUKTY

Poistenie pre firmy a podnikateľov
 • Poistenie majetku
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych zástupcov a dozorných orgánov spoločnosti
 • Stavebné a montážne poistenie
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu a zasielateľa
 • Poistenie enviromentálnych rizík
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zásielok pri preprave – CARGO poistenie
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené vadným výrobkom
 • Ostatné druhy poistenia
 • Poistenie lietadiel a lodí
 • Cestovné poistenie
 • Poľnohospodárske poistenie
 • Poistenie motorových vozidiel
 • Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti zamestnancov za škody spôsobené zamestnávateľovi
 • Poistenie cestného dopravcu