odborné poradenstvo

Poskytujeme odborné poradenstvo týkajúce sa otázok poistenia a riadenia rizík klienta.

správa zmlúv

Vykonávame správu už uzatvorených poistných zmlúv klientov podľa ich požiadaviek, vrátane činností smerujúcich k zmene, obnove alebo vypovedaniu jeho existujúcich

sprostredkovanie poistenia

Sprostredkúvame poistenie pre tuzemské aj zahraničné poisťovne, ktoré majú licenciu na Slovensku.

objektívne informácie

Poskytujeme klientom nezaujaté a objektívne informácie o ponúkaných produktoch a službách poisťovní.

škodové udalosti

Napomáhame pri riešení škodových udalostí klienta podľa jeho požiadaviek.

aktualizácia poistenia

Informujeme klienta o nutnosti aktualizovať rozsah a podmienky jeho poistnej ochrany a navrhujeme opatrenia na jej optimalizáciu.